Živý růženec

Přidejte se k nám! - Už jsme komplet :-)

Moji milí spolupracovníci,
začíná nám opět nový rok a já jsem rád, že jste vytrvali i letos ve vaší modlitební službě v Živém růženci za naši farnost. Jistě každý/á z vás se ve společné modlitbě připojujete i svým osobním úmyslem dle toho jak to vyžaduje vaše osobní situace. V roce 2015 bychom se měli spojit s naší českou církví, kdy naši čeští a moravští biskupové svolávají na tento rok Národní eucharistický kongres, jehož úmyslem je posílení úcty k eucharistii. Je to první Národní eucharistický kongres od vzniku České republiky a jeho vyvrcholením bude společné setkání při slavení mše svaté 17. října 2015 v Brně. Mottem je: Eucharistie - Smlouva nová a věčná. Budeme se tím zabývat v průběhu celého roku, každý měsíc bude mít jedno základní téma. V lednu bude kladen důraz na jednotu, kterou nám eucharistie zajišťuje.
Abychom byli ve spojení s ostatními, přečtěme si některé úryvky z rozjímání k tomuto tématu (připravila plzeňská diecéze):
"...ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal" (J 17, 21). Jednota mezi námi je pro Ježíše podmínkou toho, aby svět mohl uvěřit! Jednota tedy není něčím "navíc", co by mohlo, ale i nemuselo být. Je misijní podmínkou! Není to ale jednoduše vzájemná sympatie lidí, které možná spojuje obdobný pohled na svět nebo vyznávání podobných hodnot. Naše jednota je především dar, je účastí na jednotě, která je vztahem mezi Synem a Otcem, která je vztahem lásky tak silným, že se v Duchu Svatém stává božskou Osobou.
Svatý Pavel měl v Prvním listě Korinťanům nádhernou intuici. Věděl, že jsou Korinťané rozdrobeni, věděl, že se liší svým společenským postavením, charakterem, původem… prostě jako my dnes. A věděl, že je tyto odlišnosti přivádějí do sporů a hádek (srov.např. 1 Kor 1, 12 - 13; 3, 3-4; 6, 1). A tak jim říká: "Kalich požehnání, který žehnáme - není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme - není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě! (1 Kor 10, 16-17). Stáváme se tím, co jíme: Kristovým tělem, jediným Kristovým tělem. A přesto "těla Kristova" jsou, pokud to tak mohu vyjádřit, tři… "První tělo Kristovo" je plodem té neskutečné novinky, kterou křesťanství přineslo, plodem vtělení: Bůh se stal člověkem, tělem! Stal se tělem, které se narodilo z Panny Marie, přes třicet let žilo spolu s námi na této zemi a nakonec bylo z lásky k Otci a k člověku ukřižováno. A toto Kristovo tělo se pro nás stalo kouskem chleba, skutečným pokrmem na cestu. Je Kristovým Tělem, které tomu, kdo ho jí, dává život věčný (srov. J 6, 54), stalo se eucharistií, "druhým Kristovým Tělem." A svatý Pavel říká, že toto Kristovo "druhé" Tělo, "tento chléb, který lámeme, je koinonia, účast v Kristově těle. Ale naše přeložená "účast" je málo, je opravdu moc málo! Řecké koinonia, latinské communio je mnohem víc: je to společenství, je to sdílení, je to podíl, je to sounáležitost, je to jednota. Chybí nám slovo koinonia, chybí nám communio…, a snad i proto nám často chybí také to, co ta slova označují. Člověk utváří slova, ale i slova utvářejí nás. Snad to přiblíží vztah lásky, který zakouší maminka, když svému miminku říká "Já bych tě láskou snědla." Takový vztah blízkosti je mezi mnou a Eucharistií, mezi Kristovým Tělem a mým tělem, stávám se tím, co jím. A ty vedle mě, který přijímáš Kristovo Tělo v Eucharistii, se také stáváš tím, co jíš. Svatý Pavel říká: "Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě," tedy: i když jsme rozdrobeni, i když se tak často a snadno "drobíme", přijměme tento "drobek" chleba, který nás sjednocuje. Stáváme se tak všichni tím, co jíme: "třetím" tělem Kristovým, církví. Církev se rodí z eucharistie. My jsme eucharistii "zredukovali" na poděkování, ale ona je to v první řadě koinonia, communio… Chybí nám to slovo, moc nám chybí. Při slavení eucharistie se u nás "chodí k přijímání", ale jiné národy "dělají communio", "vytvářejí společenství, jednotu, sounáležitost, sdílení…" Když nám Ježíš říká: "To čiňte na mou památku" (1 Kor 11, 24), tak nemá na mysli jen to, abychom denně nebo alespoň v neděli chodili na mši, ale že máme dělat to, co pro nás udělal on, a on se pro nás rozlámal. Tedy: lámejte se pro sebe tak, jako jsem se já rozlámal pro vás. Možná bychom snadněji pochopili, že se pokaždé, když stojím v řadě na přijímání, tedy "dělám communio", vytváří to nejhlubší společenství mezi mnou a Kristovým tělem, ve všech jeho významech! Když tedy odpovídám "amen" a přijímám do svého života Tělo Kristovo, nepřijímám tak jen Ježíše, ale i všechny bratry a sestry, kteří se mnou jeho tělo tvoří. Vstupujme tedy s tímto darem do světa, stávejme se v každodenním životě "eucharistií, která sjednocuje to, co je rozdělené, která vytváří vztahy. Vždyť úkolem církve - těla Kristova- je přivést svět k jednotě s Bohem, aby byli všichni jedno.
Pro celý rok 2015 požehnání vyprošuje
P. František, 28. prosince 2014
R - Tajemství radostná:
1. tajemství - 1 R: kterého jsi z Ducha svatého počala
2. tajemství - 2 R: s kterým jsi Alžbětu navštívila
3. tajemství - 3 R: kterého jsi v Betlémě porodila
4. tajemství - 4 R: kterého jsi v chrámě obětovala
5. tajemství - 5 R: kterého jsi v chrámě nalezla
SV - Tajemství světla:
1. tajemství - 1 SV: který byl pokřtěn v Jordánu
2. tajemství - 2 SV: který zjevil v Káně svou božskou moc
3. tajemství - 3 SV: který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4. tajemství - 4 SV: který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
5. tajemství - 5 SV: který ustanovil eucharistii
B - Tajemství bolestná:
1. tajemství - 1 B: který se pro nás krví potil
2. tajemství - 2 B: který byl pro nás bičován
3. tajemství - 3 B: který byl pro nás trním korunován
4. tajemství - 4 B: který pro nás nesl těžký kříž
5. tajemství - 5 B: který byl pro nás ukřižován
S - Tajemství slavná:
1. tajemství - 1 S: který z mrtvých vstal
2. tajemství - 2 S: který na nebe vstoupil
3. tajemství - 3 S: který Ducha Svatého seslal
4. tajemství - 4 S: který tě, Panno, do nebe vzal
5. tajemství - 5 S: který tě v nebi korunoval
2016 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Neubertová 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
Fér 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Šenková 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
Pacinová 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Engelhartová 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Smyčková 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Kylerová 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Svatopolská 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Škodová 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
Pernerová 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Dušánek 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
Pavlová 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Stichová M. 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
Jirásková 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Dragančevová 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Musil A. 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
Němečková 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV
Engelhart 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
Jarolím 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Danížová 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Nahoru


2015 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Neubertová 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
Fér 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Šenková 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
Mácal 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Engelhartová 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
Smyčková 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Kylerová 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Svatopolská 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
Škodová 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV
Pernerová 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
Dušánek 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Macoun F. 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Stichová M. 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
Jirásková 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Dragančevová 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
Musil A. 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Němečková 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Engelhart 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Jarolím 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Danížová 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Nahoru


2014 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Neubertová 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV
Fér 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
Šenková 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Hučková 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Engelhartová 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
Smyčková 4 R 5 R 1 SV 2 SV 5 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Kylerová 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
Svatopolská 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Škodová 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Machačová 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Dušánek 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Macoun F. 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Stichová M. 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
Jirásková 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Dragančevová 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
Jarolím 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Němečková 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
Engelhart 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Menclová 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Danížová 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
Nahoru


2013 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Neubertová 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Fér 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Šenková 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Hučková 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Engelhartová 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
Smyčková 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Kylerová 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
Svatopolská 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Škodová 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
Pernerová 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Dušánek 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Kasev 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
Stichová M. 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 S 3 SV 4 SV 5 SV
Jirásková 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
Dragančevová 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Korelová 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Němečková 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
Engelhart 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Horová 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
Danížová 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Nahoru


2012 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Šubrtová+Neubertová 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
Fér 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Šenková 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Menclová 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
Engelhartová 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV
Smyčková 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
Kylerová 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Bumbová 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Škodová 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
Macháčková 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Dušánek 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
Kasev 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Stichová M. 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Jirásková 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Dragančevová 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Korelová 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Němečková 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
Engelhart 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Horová 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
Danížová 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Nahoru


2011 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Šubrtová+Neubertová 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
Fér 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Šenková 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
Menclová 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Engelhartová 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Smyčková 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Kylerová 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Bumbová 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Škodová 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
Machačová 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Dušánek 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
Kasev 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Stichová M. 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
Jirásková 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Dragančevová 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Korelová 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
Němečková 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV
Engelhart 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
Horová 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Danížová 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Nahoru


2010 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Šubrtová 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
Fér 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Šenková 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
Menclová 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Engelhartová 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
Smyčková 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Kylerová 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Bumbová 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
Škodová 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV
Machačová 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
Dušánek 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Kasev 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Stichová M. 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
Jirásková 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Dragančevová 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
Korelová 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Němečková 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Engelhart 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Horová 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Danížová 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Nahoru


2009 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Šubrtová 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV
Fér 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
Šenková 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Menclová 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Engelhartová 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
Steinová 4 R 5 R 1 SV 2 SV 5 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Kylerová 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
Bumbová 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Škodová 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Spisarová 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Dušánek 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Svobodová 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Stichová M. 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
Jirásková 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Dragančevová 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
Korelová 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Němečková 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
Engelhart 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Horová 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Danížová 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
Nahoru


2008 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Šubrtová 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Fér 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Šenková 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Menclová 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Engelhartová 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
Steinová 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Kylerová 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
Bumbová 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Škodová 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
Spisarová 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Dušánek 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Svobodová 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
Stichová M. 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 S 3 SV 4 SV 5 SV
Jirásková 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
MUDr. Dragančevová 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Korelová 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Němečková 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
Engelhart 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Horová 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
Danížová 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Nahoru


2007 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Šubrtová 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
Fér 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Šenková 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Menclová 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
Engelhartová 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV
Steinová 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
Kylerová 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Bumbová 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Škodová 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
Spisarová 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Dušánek 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
Svobodová 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Stichová M. 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Jirásková 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Stichová L. 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Korelová 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Němečková 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
Engelhart 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Horová 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
Danížová 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Nahoru


2006 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Šubrtová 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
? 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Šenková 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
? 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Engelhartová 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Steinová 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Kylerová 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Bumbová 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Škodová 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
Spisarová 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Dušánek 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
Svobodová 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Stichová M. 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
Jirásková 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Stichová L. 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Korelová 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
Němečková 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV
Engelhart 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
Horová 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Danížová 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Nahoru


2005 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Šubrtová 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
? 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Šenková 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
? 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Engelhartová 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
? 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Kylerová 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Bumbová 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
Škodová 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV
Spisarová 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
Dušánek 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Svobodová 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Stichová M. 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
Jirásková 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Stichová L. 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
Korelová 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Bicencová 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Engelhart 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Horová 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Danížová 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Nahoru


2004 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Šubrtová 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV
Suchardová 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B
Šenková 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B
Leiterová 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B
Engelhartová 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B
Jerry 4 R 5 R 1 SV 2 SV 5 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B
Kylerová 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S
Bumbová 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S
Škodová 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S
Spisarová 3 SV 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S
Dušánek 4 SV 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S
Svobodová 5 SV 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R
Stichová M. 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R
Jirásková 2 B 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R
Stichová L. 3 B 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R
Korelová 4 B 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
Bicencová 5 B 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV
Engelhart 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV
Horová 2 S 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV
Danížová 3 S 4 S 5 S 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV
NahoruZpět do farního společenství


Napište nám Zpět do menu