ŘKF Javory

Tato farnost je od roku 1853, matriky se dochovaly od roku 1785. Nejstarší doklad o Javorech je z roku 1454. Farní kostel svatého Prokopa je staticky narušen a uzavřen.

Napište nám Zpět do menuTato farnost zahrnuje následující části:

Javory Částečně zpracováno
Hliněná
Stará Bohyně
Javory

Kostel sv. Prokopa

Historie, architektura, interiér

Není tomu sice ještě tak dávno, kdy se v něm konaly mše svaté (naposledy byl obhospodařován z farnosti Jílové P. Kabátem), ale ty musely být ukončeny pro nebezpečí zřícení střešní konstrukce. Ta byla vinou vadné střechy natolik zničená, že se povážlivě začala naklánět věžička se zvonem a propadal se strop. Nepomohlo ani provizorní podepření uhnilých trámů v lodi kostela. V poslední chvíli byly zachráněny varhany, na které klesl strop a u kterých byly již rozdrceny nejdelší pedálové píšťaly. Byly provizorně přeneseny do kostela v Bělé, kde také nejsou v nejlepším prostředí. Inventář byl zčásti převezen do Nebočad a na faru do Podmokel. Zbývající část vybavení se přenechala Památkové péči Most, která pro ni měla uplatnění v nově restaurovaném kostele. Nyní je tento kostel zcela prázdný s uhnilými trámy, s rozpraskaným zdivem, v obci, kde, i kdyby měli obyvatelé o tuto památku zájem, zcela určitě nebudou mít finanční prostředky na obnovu. Určitý pokus byl o záchranu učiněn skupinou mladých lidí. Byla zhotovena dřevěná konstrukce, která podepírá stropní trámy. Smutný osud kostelíka, který si předkové postavili, aby se v něm pravidelně scházeli a aby jim krášlil okolní zajímavou krajinu. Jedna památka nám může tento kostelík připomenou v Podmoklech, je to zvon, který je nyní umístěn ve věži kostela sv. Františka v Podmoklech.

Současnost

Kostel sv. Prokopa v Javorech vznikl přestavbou původní kamenné kaple, vybudované z prostředků místních farníků roku 1748 - 1749, zasvěcené sv. Prokopovi. V roce 1772 přistavěli Javorští ke kapli sakristii a dřevěnou věž, jenž byla opatřena hodinami a dvěma zvony. V letech 1772 - 1816 došlo k její definitivní přestavbě na kostel, který nese znaky slohu pozdního baroka.
Po roce 1945 začal kostel vinou zanedbané údržby nezadržitelně chátrat a v devadesátých letech minulého století byl dokonce osud této kulturní památky vážně ohrožen.
Účelem snažení je záchrana a zhodnocení kulturního dědictví pro současné i příští generace.
Momentálně je kostel sv. Prokopa ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu. Přestože je střecha kostela a vnější fasáda již opravená, je stávající stav interiéru, po letech zatékání, silně poškozen.
Je třeba získat další finance na rekonstrukci a i z tohoto důvodu vyhlásila obec Malšovice v roce 2012 sbírku, jejíž snahou bylo oslovit každého, komu není osud kostelíka lhostejný a jenž cítí potřebu podpořit snahu o vrácení důstojného stavu tomuto kulturnímu dědictví, jenž zde zanechaly generace, které zde žily před námi. Předem velice děkujeme všem za příspěvek na záchranu této dominanty obce, ale i blízkého okolí a všechny přispěvatele ujišťujeme, že vybrané prostředky budou účelově použity s maximální obezřetností a efektivitou.
Bohužel je v současné době, vzhledem k stavebně tech. stavu interiéru a stropu, kostel využíván pouze v omezené míře. Např. v roce 2007 se po velmi dlouhé době konala opět po letech v kostele tradiční pouť u příležitosti svátku sv. Prokopa. Od té doby se koná každý rok. V letech 2010 a 2011 proběhly v kostele i za současného neutěšeného stavu kulturní akce - Poetické odpoledne na listech z Javorů u Děčína s koncertem Petra Linharta. Kromě toho byl kostel sv. Prokopa otevřen v rámci akce Noc kostelů. V roce 2010 zde byla v rámci Noci kostelů prezentovaná výstava Krajina plná andělů. Všechny akce byly hojně navštívené a byl bezesporu vzbuzen zájem o záchranu tohoto kostelíka.
V roce 2012 došlo k uzavření dohody o výpůjčce mezi Obcí Malšovice a Farností Javory. Následně realizovala obec Malšovice projekt „Oživení kostela sv. Prokopa“, jehož předmětem byla rekonstrukce venkovní fasády, osazení oken a dveří, oprava střechy a tesařských konstrukcí na sakristii, likvidace dřevomorky, vysprávka zdiva a některých dřevěných prvků. Dále obec investovala do dešťové kanalizace, odvětrávané dutiny podél základů, venkovních úprav a schodiště včetně kovaného zábradlí do sakristie.
Doufejme, že v roce 2013 se v rámci společného úsilí o získání dalších dotací podaří opravit i interiér. Na tento projekt se pokusí získat dotaci Římskokatolická farnost Javory, vlastník kostela.
Jak již bylo výše popsáno je obnova kostela sv. Prokopa v Javorech přirozeným důsledkem aktivit všech zúčastněných. Rozhodně se nejedná pouze o zhodnocení nemovitého majetku, ale hlavním důvodem v pokračování popsaných oprav je zájem na tom, aby se poslední část znovuvzkříšení kostela mohla posunout do reálné podoby a využívat tak potenciál tohoto sakrálního prostoru v plném rozsahu. Dokončením této fáze rekonstrukce se naplní snaha, kterou s očekáváním podporují i místní lidé s NNO, kteří se na území MAS zabývají záchranou, a oživením památek - sdružené v Iniciativě pro naše kostelíky - Ostrov. Zájem veřejnosti o toto snažení rok od roku stoupá a to dokazuje i účast ve veřejné sbírce. Až překvapující počet přispěvatelů nás utvrdil, že naše počínání je správné a žádoucí. O přípravě projektu se již dlouhou dobu diskutovalo napříč všemi směry a úrovněmi a dokončení zmíněných oprav se stalo pro mnohé prioritou. Odhodlání a zájem všech nás přesvědčil k podniknutí dalších kroků. . Všichni zainteresovaní aktéři tohoto záměru dělají vše proto, aby se cíl podařilo naplnit.
Iniciativa pro záchranu místní významné kulturní památky

Další informace

Další informace viz. farní zpravodaj ZzF 2008-08

Nahoru
Hliněná

Prozatím není zpracováno.

Nahoru
Stará Bohyně

Prozatím není zpracováno.

NahoruZpět do historie


Napište nám Zpět do menu