Charita

Na této stránce se Vám představuje děčínská charita. Dozvíte se o službách, které nabízí o jejich plánech a těžkostech, i o tom, co se ji podařilo.

Obsah

Napište nám Zpět do menuDěčínská charita zkončila svou činnost
Farní charita Děčín - úvod
Pečovatelská služba - všední den
Občanská poradna - popis a cíle projektu
Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Výroční zpráva za rok 2003
Výroční zpráva za rok 2002
Kontakt

Děčínská charita zkončila svou činnost

Farní charita Děčín, podle sdělení Otce Františka na Farní radě, konané dne 9. ledna 2005, ukončila svou činnost. Rád bych vám podal k této události podrobnější informace, ale i přes žádost se mi dosud informace od kompetentních kruhů nedostaly.
R. S.

Nahoru


Farní charita Děčín - úvod

Farní charita Děčín vznikla v roce 1994 a tehdy provozovala pouze charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. V roce 1995 odešly z projektu ošetřovatelky, pečovatelky zůstaly a pomáhaly nadále v domácnosti seniorům. Zároveň se tým charity snažil reagovat na nově vznikající poptávku po sociálních službách. Tak vznikla v letech 1996 - 1997 asistenční služba pro rodiny s dětmi a občanská poradna. Později Farní charita začala zaměstnávat kontaktního pracovníka pro bezdomovce, romskou terénní pracovnici a jednu zaměstnankyni na práci s dětmi a mládeží. Vedle realizace svých stabilních projektů se Farní charita vloni rovněž aktivně zapojila do pomoci lidem postiženým povodněmi, pro které se vedle materiální pomoci snažila zajišťovat komplexní poradenský servis a ve spolupráci s úřadem práce zaměstnávala zdejší nezaměstnané na pomoc domácnostem postiženým povodní. Celkem měla Farní charita Děčín na konci loňského roku 13 stálých zaměstnanců a více než tisíc klientů - nejvíc samozřejmě v občanské poradně.

Nahoru


Pečovatelská služba - všední den

Míla dorazí na charitu každé ráno jako první. V půl sedmé se k ní připojí Jana a Růženka a společně si připravují program na další den. V osm hodin už na ně čekají "jejich babičky". Denně pak každá navštíví čtyři až pět domácností našich starších spoluobčanů, pomohou poklidit, připravit léky nebo jídlo, obstarají nákupy a jiné pochůzky po městě, mohou pomoci i s osobní hygienou, ale hlavně chvilku posedí, popovídají si o tom, co se děje ve světě, a když je hezky, doprovodí na vycházku. Pro mnohé lidi je to jediný pravidelný kontakt s okolím, protože děti bydlí daleko a různé nemoci a omezení jim znemožňují vycházet ven. Přesto se takto daří alespoň trochu zpříjemnit stáří asi 30 lidem.

Míla říká: "Někdy je to těžké. Staří lidé mají tendenci uzavřít se před světem, těžko se smiřují s pocitem, že už se o sebe nezvládnou postarat sami. Navíc je pro ně často obtížné zvykat si na nové lidi. Když se ale s pečovatelkou blíže poznají, úplně rozkvetou."

Dopomoci k soběstačnosti, pokud je to jen trochu možné, a přispět k tomu, aby se starý člověk necítil tak úplně osamělý, to je pro pečovatelky hlavním cílem. A právě to je odlišuje od mnoha jiných ošetřovatelských a pečovatelských služeb, které sice mohou poskytnout odbornější zdravotní péči, ale vzhledem k velkému počtu klientů jejich domácností jen proběhnou. Menší počet klientů pečovatelkám umožňuje skutečně se s nimi sblížit a být s nimi v lidském kontaktu. Jak to vyjádřil jeden klient: "V rámci svých možností si spoustu věcí udělám sám, ale vždy mě potěší, když mi to někdo pochválí."

Všechny tři pečovatelky již tuto práci dělají několikátým rokem, i když při ní příliš nezbohatnou a i když se často musejí vyrovnávat s úmrtím některého klienta. Na některé z nich se dá jen těžko zapomenout, jako třeba na paní, která se "na stará kolena" pustila do bylinkaření. Stačil jen malý podnět a už přinesla knížky a brožurky a s obrovským nadšením se pustila do vyprávění a vysvětlování, který čaj je na co dobrý. Nebo na jinou, o které všechny říkaly, že je to jejich sluníčko. Jiné osudy jsou smutnější, to když se ke stáří přidá těžká nemoc, ale i takovým lidem se snad podaří přinést alespoň špetku radosti.

Ceny za službu pečovatelek jsou vskutku lidové. Namátkou, velký nákup za 18 Kč, luxování za 12 Kč, setření prachu 7 Kč, příprava léků 7 Kč a kompletní úklid koupelny za 30 Kč. Daří se to díky podpoře Úřadu práce Děčín, který asistentkám hradí v rámci veřejně prospěšných prací převážnou část mzdových nákladů. Na provoz si však musí služba sama vydělat, proto také nemůže být zcela bezplatná, i když v případě potřeby jsou možné různé slevy.

Nahoru


Občanská poradna - popis a cíle projektu

Občanská poradna Děčín poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci a provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a upozorňuje příslušné místní orgány, ve spolupráci s ostatními občanskými poradnami i státní orgány, na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. Občanskou poradnu Děčín vyhledávají především občané s problémy týkajícími se bydlení, pracovně-právních vztahů, rodiny a mezilidských vztahů, sociálních dávek, správního řízení a občanského soudního řízení a ochrany spotřebitele.

Obsahem projektu v roce 2003 kromě jiného bude: - zvýšení kapacity služeb klientům (vyšší rozsah otevíracích hodin, výcvik nových dobrovolných poradců) - zkvalitnění služby prostřednictvím školení a výcviku poradců, supervize aj. - vznik a rozvoj specializovaného poradenství pro děčínské nezaměstnané. Tato specializace bude nadstavbou klasické občanské poradny, obě roviny (základní i nadstavba) budou vzájemně propojeny - dopomoc nově vzniklým občanským poradnám v kraji ke vstupu do Asociace občanských poraden - účast na koncepční a metodické práci pro síť občanských poraden ČR.

V roce 2002 využilo služeb OP Děčín 917 klientů, jejich počet se každoročně zvyšuje. Občanské poradně se dostává rovněž podpory ze strany soudu a místních úřadů, které často občanům služby OP nabízejí.

Nahoru


Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Asistenční služba v sociálně problematických rodinách s dětmi působí v Děčíně od roku 1997. Vznikla jako podpůrná alternativa pro rodiny s dětmi, které se v případě obtíží neměly v děčínském okrese kam obrátit - zanikla manželská poradna a jediným orgánem poskytujícím služby rodinám zůstal městský a okresní sociální odbor. Nevýhodou sociálního odboru však vždy je prolínání kontrolní a podpůrné role. Proto mají mnohé rodiny obavy se na tento odbor v případě potíží obracet. Vznikl tedy prostor pro službu, která tyto role oddělí. Projekt se ukázal jako v regionu opodstatněný, 3 děčínské asistentky poskytují své služby 15 rodinám, což znamená 25 dospělým a 57 dětem. Postupně vznikla další pracoviště asistenční služby v Rumburku, Varnsdorfu a Mostě. Metodiku asistenční služby využívají ke své práci v rodinách i děčínské romské terénní pracovnice.

Asistenční služba pomáhá rodičům v problematických rodinách vytvářet či obnovovat standardní prostředí pro výchovu dětí. Klade si za cíl omezit další působení negativních vlivů v rodinách alespoň do té míry, aby děti nemusely být odebrány rodičům a svěřeny do náhradní rodinné, případně ústavní péče, což je řešení pro dítě vždy drastické a pro stát nákladné (1 rok v ústavní péči stojí přibližně 180 000 Kč). Spolupráce s rodinou je realizována na základě dvoustranné smlouvy a společně sestavovaných měsíčních plánů. Rodina má možnost smlouvu kdykoliv vypovědět. Po celou dobu spolupráce je kladen důraz na zvyšování kompetence samotné rodiny, aby byla do budoucna schopna samostatného fungování. Asistentky se snaží pomoci rodičům, zpravidla matce, k získání schopností a dovedností potřebných pro výkon rodičovské role, předávají jim např. znalosti a dovednosti nezbytné k sestavování rodinného rozpočtu, k dodržování žádoucích hygienických poměrů, ale i poznatky , zkušenosti a podněty potřebné k zajištění řádné výchovy dětí.

Jistým problémem se z dlouhodobějšího hlediska ukazuje nedostatečná kvalifikace jednotlivých asistentek. Problém je částečně systémový, protože odborné vzdělávání v sociálních službách je záležitostí relativně novou. Čerstvé absolventky škol se však neukazují jako vhodné pracovnice pro tento typ služby, i samotné rodiny upřednostňují, když je asistentkou žena s vlastní zkušeností s vedením rodiny. Navíc je děčínský okres ve statistikách uváděný jako okres s nejnižším dosaženým vzděláním obyvatel v republice. Proto chceme v letošním a příštím roce věnovat zvláštní pozornost vzdělávání a zvyšování kvalifikace jednotlivých asistentek. Domníváme se totiž, že vzhledem k několikaleté praxi v oboru, silné motivaci a dobrým osobnostním předpokladům jsou asistentky děčínské, rumburské, varnsdorfské a mostecké služby schopné se obohatit ze vzájemných zkušeností a ze zkušeností Psychosociálního centra Acorus (které bude zajišťovat školící program) a aplikovat je ve zdejších podmínkách tak, aby účinněji naplňovaly cíle služby a byly schopny předat své know-how i dalším zájemcům v Ústeckém kraji, aby tak vedle služeb poskytovaných orgány státní správy vznikla v rámci kraje skutečně životaschopná a konkurenceschopná alternativa služeb pro rodiny s dětmi.

Nahoru


Výroční zpráva za rok 2003

Úvodní slovo ředitelky FCH

Vážení přátelé,
první, co mě napadne, když se zamyslím nad uplynulým rokem 2003, je dík všem, kteří se jakkoliv podílejí na činnosti Farní charity Děčín, ať již to jsou zaměstnanci, dobrovolníci nebo lidé a organizace, kteří FCH Děčín podporují finančně a umožňují jí tak plnit své poslání. Jsem ráda, že díky vám všem má FCH stále více klientů a může poskytovat stále kvalitnější služby.
Rok 2003 byl pro nás významný především tím, že se po dlouhé době podařilo získat vhodné prostory pro některá střediska: občanská poradna získala vlastní prostory s čekárnou, prostornou kanceláří a dvěma samostatnými konzultovnami a pro středisko pracující s bezdomovci se pro rok 2004 podařilo ve spolupráci s Křesťanským společenstvím najít dostupné prostory oddělené od provozu ostatních středisek, takže se nám teď již dýchá mnohem lépe.
Vedle standardního rámce poskytovaných služeb se snažíme zpracovat a zformulovat písemné standardy pro jednotlivá střediska (nejdál je v tomto směru Občanská poradna, která dokonce při kontrolách Asociace občanských poraden získala nejvyšší ocenění stupněm A a pokračovat v dalším vzdělávání pracovníků, abychom dokázali poskytovat služby opravdu kvalitně a odborně. Jsme rádi, že k tomu nacházíme ve městě podporu a doufáme, že nadcházející rok bude znamenat další krok vpřed. Ať je plný úspěchů, ale i radosti z dobré práce.

I. Základní údaje o Farní charitě Děčín

Typ právnické osoby účelové zařízení církve
Zřizovatel Diecézní charita Litoměřice
Statutární zástupce Mgr. Martina Volfová - ředitelka
Adresa Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV - Podmokly
Telefon 412 530 188
Fax 412 531 582
e-mail charita@space.cz
Datum registrace u MK ČR 1.7.1994
Zaregistrována jako Farní charita Děčín
IČO 467 97 467
Bankovní spojení KB Děčín a.s., číslo účtu 34 431-431/0100

II. Poradní sbor, sponzoři a spolupracující a podporující organizace

a) Poradní sbor

Mgr. Petr Čapek - farář církve českobratrské evangelické
MUDr. Mahulena Čejková - členka bytové komise MÚ Děčín
Ing. Renata Grešíková - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, MÚ Děčín
P. František Jirásek - farář Římskokatolické farnosti Děčín IV - Podmokly
JUDr. Bohuslava Kolářová - soudkyně
MUDr. Pavel Kozlík - dětský psychiatr
PhDr. Petr Nádvorník - ředitel Úřadu práce v Děčíně
Ing. Jiří Šťastný -

b) Sponzoři

Antonín Musil
pan Baláček
JUDr. Bohuslava Kolářová

c) Spolupracující organizace

Charitní sdružení Děčín, Město Děčín, Úřad práce Děčín, Krajský úřad Ústí nad Labem, Asociace občanských poraden Praha, Farní charita Rumburk, Oblastní charita Teplice, Diecézní charita Litoměřice, Občanské sdružení Jurta, Sdružení Arnika, Mateřské centrum Bělásek, Církev českobratrská evangelická, ADRA Děčín, Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů, Křesťanské společenství, Český červený kříž, Ústav sociální péče Domino, Město Benešov nad Ploučnicí.

d) Podporující organizace

Úřad práce Děčín, Město Děčín, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Asociace občanských poraden (ACCESS), Diecézní charita Litoměřice, Město Benešov nad Ploučnicí, Nadace rozvoje občanské společnosti, Ústecký kraj.

e) Dobrovolní spolupracovníci

Ing. Božena Čejková, Lukáš Herich, Věra Hladíková, Lucie Huzánová, Marie Janačíková, Apolena Kühnlová, David Lošťák, Jana Musilová, Karel Stein, Lenka Šobrová, Ludmila Švarcová.

III. Vznik a poslání FCH Děčín

FCH Děčín je nevládní neziskovou organizací, která vznikla v roce 1994 jako územní složka České katolické charity. Má právní subjektivitu, ve svých aktivitách vystupuje jako samostatná organizace. Její vznik a existence je reakcí na současnou společenskou situaci, kdy narůstá počet sociálních problémů. Přibývá lidí na okraji společnosti, lidí bez domova, lidí bezradných a dezorientovaných, lidí, kteří se ocitají v nouzi z mnoha různých důvodů.
Posláním FCH Děčín je služba bližnímu v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost státní či k rase pohlaví, národnosti, náboženství, politické straně či sociální skupině. Tato služba bližnímu vychází z křesťanských zásad.

IV. Zpráva o činnosti FCH Děčín v roce 2003

Střediska pomoci Farní charity Děčín v roce 2003:

1) Občanská poradna Děčín

Občanská poradna (dále jen OP) vznikla v Děčíně v roce 1998 jako jedna ze sedmi pilotních občanských poraden v ČR. Jejím předchůdcem byla sociálně právní poradna, která začala fungovat při Farní charitě Děčín v roce 1997. Celý model občanského poradenství převzaly pilotní poradny z Velké Británie, při jeho zavádění přispěli radou a pomocí britští odborníci. Do dnešního dne vzniklo v ČR celkem 28 občanských poraden.
Posláním občanských poraden je poskytovat rady, informace a aktivní pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností nebo dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Jsou místem bezplatné a diskrétní pomoci.
V roce 2003 měla OP Děčín 932 nových případů, konzultací proběhlo 1 127. Z toho nejvíce dotazů, tj. 451 se týkalo bydlení, dále byla hodně zastoupena problematika rodiny a mezilidských vztahů (218 dotazů), majetkoprávních vztahů a náhrady škody (228 dotazů). Další podrobnější údaje můžete nalézt v příloze č. 1.
Na jaře 2003 prošla poradna druhým kolem externí kontroly kvality služeb zorganizované Asociací občanských poraden v ČR a získala oficiálně certifikát kvality skupiny A (patří tedy k poradnám, které v Asociaci poskytují nejkvalitnější služby).
K milníkům rozvoje poradny patřilo získání nových prostor, město Děčín nám je pronajalo v červnu 2003. Poradně se tak podařilo po mnohaletém úsilí přestěhovat se - díky vstřícnosti vedení města - do nových prostor. Nachází se nyní v Palackého ulici č. 16, přístup do ní je bezbariérový a klienti mají k dispozici dvě konzultovny.
K 30. červnu ukončila poradna pilotní část úspěšného projektu "Pomozme si navzájem". Projekt byl zaměřen na pomoc romské komunitě prostřednictvím občanského poradenství. V poradenském týmu pracuje díky projektu romská poradkyně (domníváme se, že bezproblémová spolupráce členů týmu přispívá svým dílem i ke zlepšování soužití mezi většinovou populací a Romy). Za ní začali docházet jak klienti s vlastními problémy, tak aktivisté pro informace, se kterými dále pracují ve své komunitě. Sama romská poradkyně poskytla v komunitě kolem 130 konzultací. Aktivity tohoto projektu přidruženého k činnosti Občanské poradny Děčín pokračovaly a rozšiřovaly se i po ukončení pilotní fáze projektu. Na podzim roku 2003 se uskutečnilo v poradně setkání zástupců romských organizací Ústeckého kraje, přítomní dostali informace o projektu a o možnostech využití tohoto know-how pro vlastní potřebu. Zhruba měsíc poté pro ně poradna uspořádala navíc školení o problematice bydlení.
Občanská poradna Děčín byla i v roce 2003 aktivním členem Asociace občanských poraden v ČR. Ředitelka poradny byla v tomto období zároveň místopředsedkyní Asociace a účastnila se práce na revizi jejích stanov. Dále vypracovala pro Asociaci modul pro další vzdělávání a výcvik občanských poradců a modul o využití managementu stížností k navýšení kvality poradenských služeb.
V roce 2003 OP Děčín pokračovala v doprovázení dalších začínajících poraden v kraji a pomáhala jim v přípravě na vstup do Asociace občanských poraden. Občanská poradna Rumburk se již členem Asociace stala, další dvě (Teplice, Varnsdorf) v přípravě pokračují.
K nejradostnějším výsledkům práce Občanské poradny Děčín v roce 2003 však patří bezesporu skutečnost, že klienti si záhy po jejím přestěhování našli do ní cestu a že návštěvnost poradny dále stoupá. To svědčí o tom, že se Občanská poradna Děčín stala organickou součástí místní komunity.

2) Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Asistenční služba pro rodiny s dětmi začala v Ústeckém kraji působit v roce 1997 v rámci Farní charity Děčín. Její metodiku postupně převzala Farní charita Rumburk a Oblastní charita v Mostě a je využívána terénními pracovnicemi v romské komunitě. Vznikla jako podpůrná alternativa pro rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížné situaci, kterou nedokážou samostatně řešit.
Asistenční služba pomáhá rodičům v problematických rodinách vytvářet či obnovovat standardní prostředí pro výchovu dětí. Klade si za cíl omezit další působení negativních vlivů v rodinách alespoň do té míry, aby děti nemusely být odebrány rodičům a svěřeny do náhradní rodinné, případně ústavní péče, což je řešení pro dítě vždy drastické a pro stát nákladné. Spolupráce s rodinou je realizována na základě dvoustranné smlouvy a společně sestavovaných měsíčních plánů. Rodina má možnost smlouvu kdykoliv vypovědět. Po celou dobu spolupráce je kladen důraz na zvyšování kompetence samotné rodiny, aby byla do budoucna schopna samostatného fungování. Asistentky se snaží pomoci rodičům, zpravidla matce, k získání schopností a dovedností potřebných pro výkon rodičovské role, předávají jim např. znalosti a dovednosti nezbytné k sestavování rodinného rozpočtu, k dodržování žádoucích hygienických poměrů, ale i poznatky, zkušenosti a podněty potřebné k zajištění řádné výchovy dětí. V roce 2003 pracovala asistenční služba se 14 rodinami, což čítá 44 dětí a 27 dospělých.
Vzhledem k tomu, že se jedná o práci psychicky a emocionálně náročnou, věnovali jsme v roce 2003 značnou pozornost zajištění bezpečného zázemí pro asistentky, aby mohly zátěž ze své práce lépe zvládat. Za velký pokrok pokládáme zavedení pravidelné externí supervize, kterou vede Mgr. Zdena Bednářová ze sdružení Acorus Praha. Velkou pozornost jsme v loňském roce věnovali i zvyšování kvalifikace asistentek - podařilo se realizovat dva třídenní semináře zaměřené na získávání informací i praktických dovedností přímo podle potřeb asistentek - oba školící programy vedla Mgr. Zdena Bednářová a Mgr. Lubomír Pelech - jejich hodnocení je v příloze č. 2. Pracujeme také na dotvoření metodických materiálů pro poskytování služby, aby byla v souladu se standardy kvality MPSV.
Od roku 2001 je asistenční služba FCH Děčín pověřena výkonem sociálně právní ochrany dětí. Od roku 2003 rozvíjíme spolupráci s Okresním soudem v Děčíně, kde v některých případech zastáváme roli kolizního opatrovníka.

3) Pečovatelská služba pro starší a zdravotně hendikepované občany

Cílem pečovatelské služby je umožnit starším a zdravotně hendikepovaným lidem co nejsamostatnější život v prostředí, na které jsou zvyklí. Vedle pomoci se zabezpečováním chodu domácnosti a vyřizováním pochůzek je důraz kladen na vytváření prostoru pro vzájemnou komunikaci pečovatelek a klientů, aby se zmírnila sociální izolace klientů. Možné je s pečovatelkou sjednat i doprovod na vycházku. Služby jsou poskytované na základě písemné dohody a aktuální klientovy objednávky. Jedná se o jedinou službu FCH Děčín, která je zpoplatněná, i když díky podpoře Úřadu práce, který v loňském roce pečovatelkám hradil velkou část mzdových nákladů, se ceny držely na velmi nízké rovině. Navíc se jedná o ceny smluvní, takže v případě klientovy obtížné finanční situace lze poplatky dle potřeby snížit.
V roce 2003 pečovatelky docházely do 26 domácností a celkem uskutečnily 2 135 návštěv.

4) Pomoc bezdomovcům a občanům tzv. společensky nepřizpůsobeným

I když bez vhodných prostor, působil i v loňském roce při Farní charitě asistent pro práci s bezdomovci. Snažil se jim zabezpečit alespoň to nejnutnější, co k životu potřebují, to znamená něco málo jídla, převážně polévky, slušné oblečení a v největších mrazech i možnost trochu se ohřát. Je pravdou, že většina bezdomovců ani o žádnou další pomoc nestojí, snad jen občas chtějí vypomoci se zařízením dokladů, aby dosáhli na sociální dávky.
V loňském roce využilo služeb Farní charity kolem 100 lidí bez přístřeší, denně jich bývá 8 - 20. Stálejší skupinka čítá 25 osob, z toho jsou 4 ženy. Nejčastěji se jedná o muže mezi 30 a 40 lety. Vedle poskytování základní pomoci v prostorách Charity dochází asistent za těmi, kteří se kolem FCH pohybují již déle, i na místa, kde se zdržují. Často pro ně představuje poslední kontakt s "normálním" světem - pro mnohé z nich je představa jakéhokoliv řádu požadovaného v azylovém domě nepředstavitelná.
Vzhledem k tomu, že se práce s nepřizpůsobivými osobami jen těžko slučovala s běžným fungováním fary i dalších středisek Farní charity, bylo třeba hledat jiné řešení. Od roku 2004 tak bude tato služba realizována ve spolupráci se Sborem Křesťanské společenství Děčín v jejich prostorách na Starém Městě, které poskytnou i lepší možnosti pro kontakt asistenta s klienty.

5) Charitní šatník

Provoz šatníku bylo třeba poměrně radikálně změnit. Přestala fungovat firma, která odvážela a zpracovávala nepoužitelné šatstvo a bohužel i přes opakované žádosti stále často někteří lidé nosili šatstvo ve špatném stavu - špinavé, potrhané apod. Navíc prostory pro uskladnění jsou velmi omezené - ve sklepě šatstvo rychle zatuchá a tak zbývají pouze dvě skříně. Bylo proto třeba příjem značně omezit a zefektivnit. V současné době se tedy šatstvo přijímá pouze v omezené míře, nejlépe po předchozí domluvě, a to tak, aby mohlo být okamžitě dále využito: zájem je tedy především o oblečení a obuv pro děti a sezónní oblečení a obuv pro dospělé na každodenní nošení. Jsme velmi vděční těm, kteří s námi takto spolupracují a chápou, že opravdu nemůžeme přijmout veškeré nabízené šatstvo, protože jeho případný odvoz je pro nás příliš velkou zátěží.

6) Pomoc postiženým povodněmi

Pomoc postiženým povodněmi měla v roce 2003 především zprostředkovatelský ráz, kdy Farní charita Děčín pomáhala zajišťovat finanční pomoc postiženým od Sdružení Česká katolická Charita. Jednalo se o částky ve výši 5, 10 a 15 tisíc. Potřební mohli dále žádat o různé hygienické potřeby a pracovní pomůcky z humanitární pomoci, kterou Charita získala. Přebytečné prostředky byly dále poskytnuty školám a zdravotnickým zařízením na území Děčína a zbylé pracovní pomůcky dostaly Technické služby Děčín.

Propagace činnosti Farní charity Děčín

* O činnosti FCH průběžně informoval Český rozhlas Ústí nad Labem a místní periodika (týdeník Princip - zde byl postupně zveřejněn malý cyklus o činnosti jednotlivých středisek Farní charity, Děčínský deník).
* Bc. Ladislava Vopatová je za Občanskou poradnu Děčín členkou výkonného výboru a místopředsedkyní Asociace občanských poraden.
* 27.6.2003 byl vysílán rozhovor o Farní charitě Děčín v rámci pořadu Host do domu v Českém rozhlase.
* O činnosti FCH jsou pravidelně informovány spolupracující instituce a letáky o činnosti jsou dostupné pro potenciální klienty např. v čekárnách u lékařů apod.

Vzdělávání ve Farní charitě Děčín v roce 2002

* Bc. Ladislava Vopatová pokračovala druhým rokem ve studiu tříletého magisterského programu "Supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních" na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
* Vladimíra Jurčová dokončila 2. ročník dálkového studia oboru veřejnosprávní činnosti na Střední odborné škole v Ústí nad Labem a pokračovala třetím ročníkem.
* Pro asistenční službu Farní charity Děčín byla připravena dvě třídenní školení v Bělé u Děčína zaměřená na rozvíjení praktických dovedností i teoretických znalostí, která přímo reagovala na aktuální potřeby asistentek. Školení vedli Mgr. Zdena Bednářová a Mgr. Lubomír Pelech a vedle děčínských asistentek se jich zúčastnila a romská terénní pracovnice a dvě zaměstnankyně asistenční služby z Rumburku.
* Mgr. Martina Volfová se na podzim 2003 zúčastnila dvoudenní konference o náhradní rodinné péči, kterou pořádalo sdružení Trialog Brno a od září 2003 je frekventantkou tříletého vzdělávacího cyklu v systemické a rodinné terapii v Institutu rodinné terapie při Fakultní nemocnici Motol.
* Asistentky Soňa Dugová a Vladimíra Jurčová absolvovaly na podzim dvoudenní seminář "Komunikace v rodině" organizovaný pražským SPINem.
* Miriam Lysáková a dobrovolnice Věra Hladíková absolvovaly týdenní pobytové školení Asociace občanských poraden "Práce s klientem", které je podmínkou pro práci v občanské poradně.
* Bc. Jindřich Macoun a Ing. Božena Čejková absolvovali jednodenní školení v oblasti pracovního práva a bydlení.

V. Příběhy našich klientů

1) Nejstarší klientka pečovatelské služby

Naší nejstarší klientce bylo 90 let. Původním zaměstnáním byla učitelka v mateřské školce. Měla dva syny, starší bydlel nedaleko, ale mladší emigroval před 30 lety do Ameriky a žije v New Yorku. Pečovatelka na ni vzpomíná: Při každé mé návštěvě mi ukazovala fotografie, hezky vyprávěla, já byla věrný posluchač, vždy byla plná dojmů a emocí. Naposledy za ním letěla ve svých 88 letech, což bylo obdivuhodné. Díky svému synovi měla velice slušný životní standard, rozhodně nestrádala. Byla velice vitální, ale bohužel měla slabé srdce, které ji později selhalo. Vždy říkala: "Jsem ráda, že vás mám, moje spokojenost je na místě."

2) Případ občanské poradny

Klientka půjčila téměř před třemi roky finanční hotovost svému známému. Ten jí slíbil, že jí peníze bude postupně vracet, ale ani po mnoha urgencích to nedělá. O půjčce však nebyla sepsána žádná smlouva. Klientka se obávala, aby dluh nebyl promlčen a aby jí známý dluh nezapřel. Dotazovala se, jakým způsobem by mohla od známého dlužnou částku získat.
Poradce klientce vysvětlil ustanovení §101 Občanského zákoníku o promlčení. Navrhl jí, aby zvážila možnost sestavit výzvu dlužníku k písemnému uznání dluhu, na který se vztahuje promlčecí lhůta deset let a navrhnout mu platby podle rozumného splátkového kalendáře. Pokud by dlužník uznání dluhu neposkytl, klientka mohla uvažovat o podání žaloby na zaplacení dluhu. Důkazní břemeno by však musela nést sama - nejvýhodnější by pro ni v takovém případě bylo, kdyby měla pro poskytnutí půjčky nějaké přímé svědky.

3) Práce v rodinách

Do jedné rodiny dochází asistenční služba již několik let. Rodinu tvoří matka a pět synů, z nichž nejstarší je již zletilý. Popud k návštěvám vzešel od OSPOD, protože matka nezvládala péči o děti a především hospodaření. Problematický byl také prospěch chlapců. Matka si postupně zvykla řešit běžné situace v rodině sama a s obtížnějšími se obrací na asistentku. Vzrostl její zájem o vzdělání chlapců a sama se začala chodit informovat do školy. Postupem času požádala asistentku o pomoc s doučováním. Výsledkem je, že jeden ze synů uvažuje o přestupu na učební obor s maturitou, dalšímu bylo umožněno ukončit základní školní docházku postupem do deváté třídy, i když původně měl školu opustit již v osmé. Velmi se zlepšilo celkové prostředí v bytě a matka si zvykla hospodařit "obálkovou metodou", takže se již nedostává do neřešitelných finančních problémů. Ráda vaří a peče a baví ji shánět levné recepty a sestavovat jídelníček. Matka se snaží pro syny zajišťovat i náplň volného času - shání jim cenově dostupné kroužky a tábory. Jako pozitivum lze hodnotit i to, že již delší dobu se v rodině nevyskytl žádný zásadní problém, který by vyžadoval zásah úřadů. Byli bychom jen rádi, kdyby naše práce ve všech případech přinášela takovéto výsledky.

VI. Zpráva o hospodaření FCH za rok 2003

Náklady na veškerou činnost charity za období roku 2003 1 669 000,00 Kč
Výnosy z veškeré činnosti charity za období roku 2003 1 776 000,00 Kč
Charita za období roku 2003 vykazuje zisk 107 000,00 Kč

Čerpání nákladů:

režijní materiál (kancelářské potřeby, ochranné pomůcky apod.) 21 000,00 Kč
potravinová pomoc 26 000,00 Kč
opravy a údržba 8 000,00 Kč
cestovné 26 000,00 Kč
ostatní služby (poštovné, telekomunikace, poradenská a auditorská činnost) 125 000,00 Kč
mzdové náklady 1 075 000,00 Kč
náklady na sociální pojištění 275 000,00 Kč
náklady na zdravotní pojištění 92 000,00 Kč
daně a poplatky 2 000,00 Kč
ostatní finanční náklady (poplatky bank, pojištění) 1 000,00 Kč
ostatní náklady nedaňové 5 000,00 Kč
Náklady celkem 1 669 000,00 Kč

Výnosy:

Ministerstvo práce a sociálních věcí 411 000,00 Kč
město Děčín 30 000,00 Kč
město Benešov nad Ploučnicí 3 000,00 Kč
nadace Rozvoj 8 000,00 Kč
Ústecký kraj 21 000,00 Kč
Romský projekt 117 000,00 Kč
ostatní výnosy - úřad práce 1 031 000,00 Kč
celkem dotace - organizace 1 671 000,00 Kč
sponzorské dary a příspěvky jednotlivců 15 000,00 Kč
tržby za služby - pečovatelky 31 000,00 Kč
tržby za služby ostatní 59 000,00 Kč
Výnosy celkem 1 776 000,00 Kč
Poznámka: Příloha č. 1 a 2 nebyla dodána.
Nahoru


Výroční zpráva za rok 2002

Vážení přátelé,

když píši každoročně úvod k výroční zprávě, vždy znovu si s vděčností uvědomuji, kolik darů obdržela Farní charita Děčín v uplynulém roce. Jenom díky nim mohla existovat a plnit své poslání. Nemám na mysli zdaleka jen finanční prostředky, které jsme i loni obdrželi od našich donorů. Jistě byly tyto dotace, granty a dary pro nás nezbytné. Stejně tak nám ale pomáhala různými způsoby řada institucí i jednotlivců, např. partnerstvím v projektu, dobrovolnou prací, poskytnutím konzultací, rad i know-how. Obzvlášť ráda vzpomínám na nezapomenutelné projevy solidarity, se kterou jsme se loni setkali v průběhu ničivých srpnových povodní i dlouhou dobu poté.
Farní charita Děčín byla zapojena od počátku do pomoci lidem postiženým povodněmi. Provozovala humanitární sklad ze zásob poskytnutých - s naprostou samozřejmostí - nejen děčínskými občany, ale i organizacemi a jednotlivci z celých Čech i Moravy (rovněž i z Německa a Polska). Organizovala práci dobrovolníků, kterých se hlásilo tolik, že často nebylo snadné je umístit do terénu a vybavit vším potřebným.
Při vzpomínání na tyto chvíle se zdá, že nám všem není lhostejná lidská bolest a utrpení. Přejme si tedy navzájem, ať je tomu tak i v naoko méně dramatických chvílích našeho běžného života. Tehdy, když se lidé např. ocitnou bez práce, když se z různých důvodů ocitnou na pokraji nouze, když trpí sociálním vyčleňováním a izolací či z jakýchkoli jiných důvodů.
Děkuji vám všem za vaši solidaritu a dary. Přeji vám i ostatním lidem, ať se ve svém životě setkáváte s druhými vždy jako s přáteli ochotnými naslouchat a pomáhat.
S úctou
Ladislava Vopatová, ředitelka Farní charity Děčín.

I. Základní údaje o Farní charitě Děčín

Typ právnické osoby účelové zařízení církve
Zřizovatel Diecézní charita Litoměřice
Adresa Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV - Podmokly
Telefon 412 530 188
Fax 412 531 582
e-mail charita@space.cz
Datum registrace u MK ČR 1.7.1994
Zaregistrována jako Farní charita Děčín
IČO 467 97 467
Bankovní spojení KB Děčín a.s., číslo účtu 34 431-431/0100

II. Poradní sbor, sponzoři a spolupracující a podporující organizace

a) Poradní sbor

Mgr. Petr Čapek - farář církve českobratrské evangelické
MUDr. Mahulena Čejková - členka bytové komise MÚ Děčín
Ing. Renata Grešíková - vedoucí odboru sociální prevence MÚ Děčín
P. František Jirásek - farář Římskokatolické farnosti Děčín IV - Podmokly
JUDr. Bohuslava Kolářová - soudkyně
MUDr. Pavel Kozlík - dětský psychiatr
PhDr. Petr Nádvorník - ředitel Úřadu práce v Děčíně
Ing. Jiří Šťastný - generální ředitel SČE Děčín a. s.

b) Sponzoři

peněžní dary - Antonín Musil
věcné dary - Blanka Salabová; Mühl Product & Service Rumburk s. r. o.; firma MARLIN, Martin Plešingr - Česká Lípa; Vlastimil Mrkvička.

c) Spolupracující organizace

Charitní sdružení Děčín, Město Děčín, Úřad práce Děčín, Asociace občanských poraden Praha, Okresní úřad Děčín, Farní charita Rumburk, Oblastní charita Teplice, Oblastní charita Most, Oblastní charita Znojmo, Diecézní charita Litoměřice, Občanské sdružení Jurta, Sdružení Arnika, Církev českobratrská evangelická, ADRA Děčín, Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů, Křesťanské společenství, Český červený kříž.

d) Podporující organizace

Město Děčín, Nadace rozvoje občanské společnosti Praha (NROS) - z Phare programu rozvoje občanské společnosti Komise Evropské unie na projekt Občanské poradenství - Pomozme si navzájem, Úřad práce Děčín, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Okresní úřad Děčín, Asociace občanských poraden (ACCESS), Diecézní charita Litoměřice, Sdružení pro rozvoj měst a obcí.

e) Dobrovolní spolupracovníci

Michal Barák, ing. Božena Čejková, Věra Hladíková, Lucie Huzánová, Marie Janačíková, Petr Kersch, Tomáš Koža, Apolena Kühnlová, David Lošťák, Jindřich Macoun, Jana Musilová, Alena Pourová, Karel Stein, Lenka Šobrová, Ludmila Švarcová, Jana Vopatová.

III. Vznik a poslání FCH Děčín

FCH Děčín je nevládní neziskovou organizací, která vznikla v roce 1994 jako územní složka České katolické charity. Má právní subjektivitu, ve svých aktivitách vystupuje jako samostatná organizace. Její vznik a existence je reakcí na současnou společenskou situaci, kdy narůstá počet sociálních problémů. Přibývá lidí na okraji společnosti, lidí bez domova, lidí bezradných a dezorientovaných, lidí, kteří se ocitají v nouzi z mnoha různých důvodů.
Posláním FCH Děčín je služba bližnímu v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost státní či k rase pohlaví, národnosti, náboženství, politické straně či sociální skupině. Tato služba bližnímu vychází z křesťanských zásad.

IV. Zpráva o činnosti FCH Děčín v roce 2002

Střediska pomoci Farní charity Děčín v roce 2002:


1) Občanská poradna Děčín

Občanská poradna (dále jen OP) vznikla v Děčíně v roce 1998 jako jedna ze sedmi pilotních občanských poraden v ČR. Jejím předchůdcem byla sociálně právní poradna, která začala fungovat při Farní charitě Děčín v roce 1997. Celý model občanského poradenství převzali pilotní poradny z Velké Británie, při jeho zavádění přispěli radou a pomocí britští odborníci. Do dnešního dne vzniklo v ČR celkem 22 občanských poraden.
Posláním občanských poraden je poskytovat rady, informace a aktivní pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností nebo dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Jsou místem bezplatné a diskrétní pomoci.
V roce 2002 měla OP Děčín 917 nových případů, konzultací proběhlo 1 048. Z toho nejvíce dotazů, tj. 28 %, se týkalo bydlení, dále byla hodně zastoupena problematika rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a náhrady škody, další podrobnější údaje viz příloha č. _
V OP Děčín byl realizován v roce 2002 navíc ještě romský projekt "Pomozme si navzájem" podpořený Nadací ROS z programu Phare EU. Projekt byl zaměřen na předávání know-how občanského poradenství romské komunitě v Děčíně i Rumburku. Konala se celá řada školení a diskusních setkání romských aktivistů se zástupci jednotlivých úřadů. Romská terénní pracovnice navštěvovala terén a pomáhala zde řešit 130 problémů.
V roce 2002 získala OP Děčín dále grant z českého státního rozpočtu a EU na realizaci projektu komplexního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané nazvaného "Práce pro každého". Na podzim 2002 probíhaly přípravné práce na projektu.
OP Děčín byla v roce 2002 aktivním členem Asociace občanských poraden. Ředitelka poradny se zúčastnila v květnu týdenní studijní návštěvy v Londýně, kde se seznamovala se způsoby řízení kvality v britských poradnách, s politikou rovných příležitostí aj. Následně se stala členem pracovní skupiny, která vytvořila v roce 2002 Minimální standardy občanských poraden, včetně metodiky jejich kontroly a podpory.
V roce 2002 také OP Děčín pomáhala připravit tři organizace na vstup do Asociace občanských poraden. Jednalo se o Farní charitu Rumburk, Oblastní charitu Teplice a občanské sdružení Na křižovatce působící ve Varnsdorfu.
Na podzim proběhlo 1. kolo kontrol občanských poraden, OP Děčín v něm uspěla a byla zařazena do nejlepší skupiny poraden. Zakončila tak úspěšně rok 2002, který byl jinak poměrně náročný vzhledem k nedostatečným prostorám a narůstající klientele.

2) Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Asistenční služba pro rodiny s dětmi začala v Ústeckém kraji působit v roce 1997 v rámci Farní charity Děčín. Její metodiku postupně převzala Farní charita Rumburk a Oblastní charita v Mostě a je využívána terénními pracovnicemi v romské komunitě. Vznikla jako podpůrná alternativa pro rodiny s dětmi, které se v případě obtíží neměly v děčínském okrese kam obrátit - zanikla manželská poradna a jediným orgánem poskytujícím služby rodinám zůstal městský a okresní sociální odbor. Nevýhodou sociálního odboru však vždy je prolínání kontrolní a podpůrné role. Proto mají mnohé rodiny obavy se na tento odbor v případě potíží obracet. Vznikl tedy prostor pro službu, která tyto role oddělí. Projekt se ukázal jako v regionu opodstatněný, 3 děčínské asistentky poskytovaly v roce 2002 své služby 15 rodinám, což znamená 26 dospělým a 54 dětem.
Asistenční služba pomáhá rodičům v problematických rodinách vytvářet či obnovovat standardní prostředí pro výchovu dětí. Klade si za cíl omezit další působení negativních vlivů v rodinách alespoň do té míry, aby děti nemusely být odebrány rodičům a svěřeny do náhradní rodinné, případně ústavní péče, což je řešení pro dítě vždy drastické a pro stát nákladné (1 rok v ústavní péči stojí přibližně 180 000 Kč). Spolupráce s rodinou je realizována na základě dvoustranné smlouvy a společně sestavovaných měsíčních plánů. Rodina má možnost smlouvu kdykoliv vypovědět. Po celou dobu spolupráce je kladen důraz na zvyšování kompetence samotné rodiny, aby byla do budoucna schopna samostatného fungování. Asistentky se snaží pomoci rodičům, zpravidla matce, k získání schopností a dovedností potřebných pro výkon rodičovské role, předávají jim např. znalosti a dovednosti nezbytné k sestavování rodinného rozpočtu, k dodržování žádoucích hygienických poměrů, ale i poznatky, zkušenosti a podněty potřebné k zajištění řádné výchovy dětí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o práci psychicky a emocionálně náročnou, věnovali jsme v roce 2002 značnou pozornost zajištění bezpečného zázemí pro asistentky, aby mohly zátěž ze své práce lépe zvládat. 1 asistentka absolvovala týdenní program o domácím násilí organizovaný Bílým kruhem bezpečí a zbývající dvě prošly dvoudenním výcvikovým programem o komunikaci a práci s klientem organizovaný Sdružením pro videotrénink interakcí SPIN. Zvýšení profesních dovedností dává asistentkám větší jistotu a rozšiřuje rejstřík jejich možností při práci v terénu. Vedle toho se v první polovině roku děčínské asistentky spolu s dalšími dvěma z Rumburka zúčastňovaly pravidelných supervizních setkání. Od srpna měla navíc asistenční služba vlastní metodickou vedoucí, která se s asistentkami jednou týdně scházela ke konzultacím obtížnějších situací v rodinách. Jednou měsíčně měly asistentky půldenní metodické pracovní setkání. V případě potřeby si navíc asistentky mohly vyžádat individuální konzultaci buď osobně, nebo telefonicky.
Od roku 2001 je asistenční služba FCH Děčín pověřena výkonem sociálně právní ochrany dětí.

3) Pečovatelská služba pro starší a zdravotně hendikepované občany

Cílem pečovatelské služby je umožnit starším a zdravotně hendikepovaným lidem co nejsamostatnější život v prostředí, na které jsou zvyklí. Vedle pomoci se zabezpečováním chodu domácnosti a vyřizováním pochůzek je důraz kladen na vytváření prostoru pro vzájemnou komunikaci pečovatelek a klientů, aby se zmírnila sociální izolace klientů. Možné je s pečovatelkou sjednat i doprovod na vycházku. Služby jsou poskytované na základě písemné dohody a aktuální klientovy objednávky. Jedná se o jedinou službu FCH Děčín, která je zpoplatněná, i když díky podpoře Úřadu práce, který v loňském roce pečovatelkám hradil veškeré mzdové náklady, se ceny držely na velmi nízké rovině. Navíc se jedná o ceny smluvní, takže v případě klientovy obtížné finanční situace lze poplatky dle potřeby snížit.
V roce 2002 pečovatelky docházely do 29 domácností a celkem uskutečnily 2 394 návštěv.

4) Pomoc bezdomovcům a občanům tzv. společensky nepřizpůsobeným

I když bez vhodných prostor, působil i v loňském roce při Farní charitě asistent pro práci s bezdomovci. Snažil se jim zabezpečit alespoň to nejnutnější, co k životu potřebují, to znamená něco málo jídla, převážně polévky, slušné oblečení a v největších mrazech i možnost trochu se ohřát. Je pravdou, že většina bezdomovců ani o žádnou další pomoc nestojí, snad jen občas chtějí vypomoci se zařízením dokladů, aby dosáhli na sociální dávky.
V loňském roce využilo služeb Farní charity kolem 100 lidí bez přístřeší, denně jich bývá 8 - 12. Stálejší skupinka čítá 22 osob, z toho jsou 4 ženy. Nejčastěji se jedná o muže mezi 30 a 40 lety. Vedle poskytování základní pomoci v prostorách Charity dochází asistent za těmi, kteří se kolem FCH pohybují již déle, i na místa, kde se zdržují. Často pro ně představuje poslední kontakt s "normálním" světem. Stále se však ukazuje, že bez možnosti nabídnout ubytování je velmi těžké přesvědčit tyto osoby ke změně životního stylu a akceptovatelná varianta cenově dostupného noclehu je v Děčíně pro tyto obtížně přizpůsobivé občany prakticky nedostupná.

5) Charitní šatník

V roce 2002 zajišťovaly provoz šatníku 3 dobrovolnice. Třídily přijaté oblečení a obuv, část vydávaly ve čtvrtek odpoledne, část připravovaly k rozdělení pro další střediska (pomoc bezdomovcům a asistenční služba pro rodiny s dětmi) a část distribuovaly prostřednictvím odvozové služby církve československé husitské v Úpici buď přímo sociálně potřebným občanům nebo institucím, které s nimi pracují. Šatstvo podřadné kvality bylo odváženo do sběru.
Velkou pomocí byl šatník především v době povodní, kdy se díky němu dařilo zajišťovat okamžitou materiální pomoc pro nejvíce postižené občany. Aby nedocházelo ke zneužívání, fungovala tato pomoc v součinnosti se sociálním odborem MÚ Děčín. Takto se podařilo zajistit nejnutnější ošacení pro asi 150 osob. Za rok prošlo šatníkem zhruba 15 tun oblečení.
Zároveň se však ukázalo, že současný způsob provozu šatníku je do budoucna neúnosný. Stávající prostory byly nevyhovující a šatstvo v nich brzy zatuchalo. Navíc firma, která nám zajišťovala odvoz sběru, přestala tuto činnost provozovat a jiná podobná, která by šatstvo odvážela bezplatně, v regionu není. Proto budeme muset do budoucna provoz šatníku omezit a využívat ho pouze na plánovanou pomoc bezdomovcům, rodinám, se kterými pracuje asistenční služba, a po případné dohodě se sociálním odborem MÚ dalším potřebným rodinám. Šatstvo tak bude přijímáno pouze v omezené míře a po předchozí domluvě.

6) Práce s dětmi a mládeží

Po srpnových povodních byla práce s dětmi a mládeží značně omezena, protože koordinátorka byla přeřazena na zajišťování pomoci postiženým povodněmi a nemohla se tedy přípravě akcí pro děti a mládež příliš věnovat. S pomocí dobrovolníků se tak v té době uskutečnil pouze jeden výlet a víkendový Mikulášský pobyt.
Od začátku roku do poloviny srpna se koordinátorka snažila o soustavnější činnost s dětmi. Vedle větších akcí uvedených v příloze byla s některými dětmi v kontaktu i během týdne. Akce pak nabízely dětem, které by jinak trávily čas na ulici, poměrně pestrou škálu aktivit. Jedná se především o děti ze sociálně potřebných rodin, kde působí charitní asistenční služba, pro které bývají jiné zájmové aktivity finančně nedostupné. Vedle kvalitní náplně pro volný čas je cílem výše uvedených aktivit zprostředkovat těmto dětem prostřednictvím her, společných pobytů v přírodě a rozhovorů jiný než navyklý pohled na svět, dát jim najevo, že jsou pro mnoho lidí důležité a že i ony mají co rozdávat dál.
V roce 2002 se soustavněji pracovalo s asi 15 dětmi, účast na jednotlivých akcích se pohybovala mezi 5 - 10 dětmi.

7) Pomoc postiženým povodněmi

Povodně samozřejmě ovlivnily činnost FCH ve druhé polovině roku 2002, a to nejen tím, že charity ztratila jednu kancelář, která byla zcela vyplavena a asistenční služba se musela přestěhovat do sídla FCH na Husově náměstí. Z poslání FCH jako takové totiž vyplývá pomoc bližním v nouzi a těch bylo po srpnových událostech více než dost.
V prvních dnech se aktivity FCH soustředily především na zajištění bezprostřední materiální pomoci a poskytování informací občanům. Ve dnech kulminace Labe v Děčíně měla Charita díky ochotě zaměstnanců i mnoha dobrovolníků nepřetržitý provoz a v jejích prostorách vznikl sklad humanitární pomoci. Ředitelka FCH se stala členkou krizového štábu Města Děčín. I díky síti charit se dařilo zabezpečovat okamžité potřeby těch občanů, kterých se katastrofa dotkla nejvíce. V rámci města je pak třeba vyzdvihnout spolupráci s Červeným křížem, sociálním odborem MÚ, který pomáhal zajistit, aby pomoc nebyla zneužívaná, a Stavební podnik Děčín. Zvláštní dík patří panu Vlastimilu Mrkvičkovi ze Znojma, který v září bezplatně zapůjčil FCH Děčín své vlastní auto.
Již koncem srpna se pak FCH Děčín zapojila do projektu podpořeného Úřadem práce, který se rozhodl refundovat mzdy zdejším nezaměstnaným, kteří budou bezplatně pomáhat občanům postiženým povodněmi při odstraňování škod na jejich obydlích. Od konce srpna do poloviny prosince jsme zaměstnávali 28 nezaměstnaných, kteří pomáhali v 62 domácnostech. Humanitární pomoc byla poskytnuta 606 lidem. Jednalo se především o potraviny, ošacení, čistící a úklidové prostředky a zapůjčení vysoušečů. FCH Děčín dále lidem postiženým povodněmi zprostředkovávala kontakt s DCH Litoměřice, kde si mohli zažádat o finanční příspěvek na obnovu poničené domácnosti.

Propagace činnosti Farní charity Děčín

* Bc. Ladislava Vopatová se zúčastnila spolu s ředitelkou Asociace občanských poraden mezinárodní konference "Europan Forum of Citizen Advice Services" v Bruselu.
* O činnosti FCH průběžně informoval Český rozhlas Ústí nad Labem a místní periodika (týdeník Princip, Děčínský deník).
* Bc. Ladislava Vopatová je za Občanskou poradnu Děčín členkou výkonného výboru a místopředsedkyní Asociace občanských poraden.
* Bc. Ladislava Vopatová byla členkou krizového štábu Města Děčína, které jí za její činnost předalo oficiální poděkování.
* Informace o aktivitách FCH Děčín při zaměstnávaní nezaměstnaných na likvidaci škod způsobených povodněmi se objevila ve zprávách na ČT jedna a v diskusním pořadu místní TV Lyra.

Vzdělávání ve Farní charitě Děčín v roce 2002

* Bc. Ladislava Vopatová začala studovat tříletý magisterský program "Supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
* Jindřich Macoun ukončil studium na VOŠ Jabok a na Evangelické teologické fakultě UK, obor sociální a pastorační práce a teologie a získal tituly Bc. a DiS.
* Vladimíra Jurčová dokončila 1. ročník dálkového studia oboru veřejnosprávní činnosti na Střední odborné škole v Ústí nad Labem a pokračovala druhým ročníkem.
* Ing. Božena Čejková, Marie Janačíková, Jindřich Macoun, Jana Musilová a Martina Volfová absolvovali pobytové školení Asociace občanských poraden "Práce s klientem", které je nutnou podmínkou, aby se mohli sami radit.
* Vladimíra Jurčová se zúčastnila týdenního semináře o domácím násilí pořádaného Bílým kruhem bezpečí.
* Jana Dvořáková a Alena Žoldáková absolvovaly dvoudenní seminář "Vedení poradenského rozhovoru" organizovaný Sdružením pro videotrénink interakcí SPIN.
* Bc. Ladislava Vopatová se účastnila třídílného semináře CPKP Plzeň o možnostech využití strukturálních fondů EU neziskovými organizacemi v ČR.

V. Zpráva o hospodaření FCH za rok 2002

Náklady na veškerou činnost charity jsou za uplynulé období roku 2002 2 639 538,84 Kč
Výnosy z veškeré činnosti za uplynulé období roku 2002 jsou 2 354 987,17 Kč
Charita za období roku 2002 vykazuje ztrátu 284 551,67 Kč

Čerpání nákladů:

potravinová a jiná pomoc pro bezdomovce 12 946,20 Kč
režijní materiál (kancelářské potřeby a ostatní režijní materiál) 39 304,20 Kč
spotřeba drobného hmotného majetku do 1 000 Kč 7 297,50 Kč
pohonné hmoty 1 548,90 Kč
spotřeba DDHM od 1 000 do 40 000 Kč 29 634,00 Kč
ochranné pracovní pomůcky 12 878,10 Kč
opravy a údržba 8 421,00 Kč
cestovné (vč. cest pro pečovatelky a asistentky) 42 141,40 Kč
ostatní služby (telefon, poštovné, poradenská činnost) 263 167,20 Kč
náklady na mzdy 1 634 093,00 Kč
náklady na sociální pojištění 414 657,00 Kč
náklady na zdravotní pojištění 138 574,00 Kč
ostatní finanční náklady (poplatky banky, kurzové ztráty, pojištění, škody) 34 876,34 Kč
Náklady celkem 2 639 538,84 Kč

Výnosy:

tržby za pečovatelské služby 25 706,00 Kč
ostatní tržby (šatstvo a jiné) 79 277,60 Kč
přijaté úroky 1 820,47 Kč
Úřad práce Děčín (refundace mezd) 1 759 652,00 Kč
dary 26 874,50 Kč
Město Děčín 214 000,00 Kč
MPSV ČR 207 400,00 Kč
Diecézní charity Litoměřice 35 256,60 Kč
Sdružení pro rozvoj měst a obcí 5 000,00 Kč
Výnosy celkem 2 354 987,17 Kč
Nahoru


Kontakt

Adresa Farní charita Děčín
Husovo nám. 99/13
405 02 Děčín IV
Telefon 412 530 188
E-mail Farní charita Děčín
NahoruNapište nám Zpět do menu